Problem med rösten är en folksjukdom

 
vocal_loading.jpg
 
 

För några år sedan fick många stockholmare hem en enkät med posten. Det tjocka häftet innehöll massor av frågor om hälsa, alltifrån ens alkohol- och matvanor till frågor om allergier, sjukdomar och träning. En fråga handlade om hur ens röst fungerade. Så här var den formulerad:

Blir din röst trött, ansträngd eller hes när du talar? Bortse från besvär som beror på att du är förkyld/har en luftvägsinfektion. Besvären kan variera, men försök ange ett genomsnitt.” 

Svaren skattades enligt följande skala:

1 = Nej 2 = Ja, i liten utsträckning 3 = Ja, i stor utsträckning 

Enkäten ingick i en kartläggning av stockholmarnas hälsa, Stockholms läns hälsoenkät 2010. Den besvarades av 74 351 personer över 18 år boende i Stockholms län (41 650 kvinnor, 32 701 män) . Svarsfrekvensen var 64,9 procent. 

Nu har svaren publicerats. Det visar sig att 17% av alla svarande hade röstproblem, varav 1,4% hade omfattande problem.

Vilka drabbas?

Lärare och personer i serviceyrken, t ex callcenterpersonal, var överrepresenterade bland de personer i yrkesför ålder som angav röstproblem. I samma åldersgrupp rapporterade kvinnor mer röstbesvär än män. Bland personer över 65 år fanns det däremot inga könsskillnader.

Personer med hörselnedsättning och personer över 85 år var särskilt drabbade av röstproblem. Man hittade inga säkra samband mellan röstbesvär och socioekonomiska faktorer.

Röstproblem - en folksjukdom

En folksjukdom brukar beskrivas som ett tillstånd som drabbar minst 1 % av befolkningen. Alltså kan problem med rösten klassas som en folksjukdom.

Varför får vissa problem med rösten?

Orsakerna till att vissa personer drabbas av röstproblem är en kombination av genetiska faktorer och miljöfaktorer. Besvären kan vara medfödda eller uppstå genom sjukdom, skada eller överbelastning (t ex om man använder rösten ofta och länge).

Varför drabbas fler kvinnor?

Den här enkäten bekräftar tidigare studier som har visat att kvinnor är mer drabbade av funktionella röstbesvär jämfört med män. Till viss del kan detta förklaras av de anatomiska skillnaderna i röstorganen, något vi har skrivit mer om i det här inlägget. Det finns också viss evidens för att kvinnors röster är mer sårbara för belastning än mäns. Kvinnor har också oftare yrken som innehåller röstkrävande arbetsuppgifter, t ex förskollärare och lärare. 

Hur kan vi förebygga röstproblem?

Vi, och flera röstforskare, menar att personer som har rösten som arbetsredskap behöver träning i röstteknik redan under utbildningen för att minska risken för att rösten senare blir överbelastad. Idag är sådan förebyggande röstträning ovanlig, men lärarutbildningen på Umeå universitet är ett lysande undantag. Andra sätt att förebygga röstproblem är att utbilda arbetsgivare och arbetstagare i röstergonomi, t ex betydelsen av bra akustik och möjlighet till pauser för att återhämta rösten under arbetsdagen.


Läs vidare:

Mer om rapporten här (Logopeden #2 2019)

Rapporten i sin helhet

Mer om röstproblem och röstergonomi